Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Separat zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa za RP “Alipašina – Koševo”

2023-03-29T13:33:49+00:0023/09/2020|Aktuelnosti, Projekti, elaborati, studije, Separati zaštite|

Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa sačinio je dokument - Separat  zaštite  kulturno‐historijskog  i  prirodnog  naslijeđa za RP "Alipašina - Koševo". Separat  zaštite  kulturno‐historijskog  i  prirodnog  naslijeđa  se bavi istraživanjem  i analizom  svih  faktora  kulturne  materijalne i nematerijalne, kao i prirodne baštine. Svi oblici naslijeđa, uz njihov isprepleten i međusobni odnos, uticali su na [...]

Elaborat zaštite za Urbanistički projekt “Pošta-Sud”

2023-03-29T13:46:22+00:0006/07/2018|Separati zaštite|

Graditeljska cjelina obrađena ovim elaboratom nalazi se unutar dijela ulica Branilaca Sarajeva i Kulovića, dalje ide središnjim dijelom korita rijeke Miljacke uz Obalu Kulina bana, Jadranskom ulicom  i uz vanjski zid Okružnog zatvora spaja se s polaznom tačkom u ulici Branilaca Sarajeva. U ovoj cjelini lociran je i lokalitet Kalin hadži Alijine džamije koji je predmet [...]

Regulacioni planovi “Hrasnica” i “Hadžići”/ segment kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe

2023-10-25T10:51:48+00:0031/05/2012|Separati zaštite|

Terenskim istraživanjem na području Hrasnice i Hadžića utvrđeno je postojeće stanje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa u pogledu obima, kvaliteta i stepena očuvanosti, utvrđena je arhitektonska tipologija građevina i ostalog naslijeđa, valorizacija, te su preporučene mjere zaštite. Prema Odluci o pristupanju izradi Regulacionog plana “Hrasnica” (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br.13/11 od 25.05.2011.god.) granica je obuhvatila prostor između ulice Igmanskih bataljona, Hrasničke ceste [...]

Separat zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa za Regulacioni plan „Kovačići“

2023-10-25T10:41:27+00:0025/05/2012|Separati zaštite|

Prostor Kovačića je kroz svoj razvoj prolazio razne transformacije. Izgled Kovačića se mijenjao - od ladanjskog, rekreativnog, prigradskog, preko urbanog i modernog, do prenaseljenog ambijenta. Bez uvažavanja planske dokumentacije objekti se grade stihijski, stari se dograđuju, nadziđuju, transfomišu, a zelene zone gotovo nestaju... Borba za građevinsko zemljište je uzela takav zamah da u perspektivi prijeti potpuno uništenje [...]

Separat zaštite kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa za Regulacioni plan „Logavina“

2023-10-25T13:34:23+00:0020/04/2012|Separati zaštite|

Izradom separata zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa obrađeno je kompletno područje obuhvata RP “Logavina”. U obuhvatu je anketirano 432 objekta i fotografski snimljeno 548 objekata. Kroz anketne listove utvrđena je arhitektonska tipologija objekata, način izgradnje, period izgradnje i korišteni materijali. Utvrđeno je postojeće stanje u pogledu obima, vrste, kvaliteta i stepena očuvanosti graditeljskog naslijeđa, utvrđene su urbanističke karakteristike [...]

Separat zaštite kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa za Regulacioni plan „Bjelave – Čekaluša“

2023-10-25T13:41:31+00:0020/04/2012|Separati zaštite|

Ukupna površina obuhvata iznosi 38,60 ha, a ukupan broj istraženih objekata je 817. Obuhvat Regulacionog plana „Bjelave–Čekaluša“ definisan je planom višeg reda i predstavlja specifičnu plansku dokumentaciju. Područje obuhvata karakteriše kontinuirana izgradnja od tursko-osmanskog, preko austrougarskog i međuratnog, do poslijeratnog perioda (period nakon II svjetskog rata). Posljedice ratnih razaranja u periodu 1992-1995. god, nekontrolisane neplanske intervencije (dogradnje, [...]

Separat zaštite kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa za urbanistički projekt “SKENDERIJA”

2023-02-14T09:23:04+00:0022/12/2006|Separati zaštite|

Područje obuhvata UP "Skenderije" karakteriše kontinuirana izgradnja od tursko-osmanskog, austrougarskog, međuratnog i posljeratnog perioda, pri čemu su kao posljedica urbanizacije u savremenom periodu nestali gotovo svi objekti iz tursko-osmanskog perioda, te veliki broj objekata iz austrougarskog perioda. Prethodni periodi u kojima su na ovom području postojala naselja različitog tipa, ostavili su materijalne i pisane tragove. Ovaj urbanistički projekat [...]

Separat zaštite kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa za Regulacioni plan “Mahale Medrese”

2023-02-14T09:51:49+00:0022/12/2006|Separati zaštite|

Zaštita kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa jedan je od osnovnih elemenata koji određuje pristup izradi Regulacionog plana obzirom na trajanje razvoja područja Mahale-Medrese, koncentraciju velikog broja objekata graditeljskog naslijeđa i elemenata prirodnog naslijeđa. Područje obuhvata "Mahale-Medrese" karakteriše kontinuirana izgradnja od tursko-osmanskog, austrougarskog, međuratnog i posljeratnog perioda. Posljedice ratnih razaranja u periodu 1992-1995 godina i nekontrolisana i neplanska izgradnja posljednjih [...]

Separat zaštite kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa za Izmjene i dopune Regulacionog plana Gradskog centra “Marijin Dvor” – II faza

2023-02-14T09:50:11+00:0022/12/2006|Separati zaštite|

Prezentirani podaci treba da posluže kao polazište za izradu izmjena i dopuna postojeće provedbene dokumentacije Regulacionog plana "Marindvor", posebno u segmentu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa kojom će se donijeti ispravna rješenja u smislu aktivne zaštite pomenutih vrijednosti u jednoj od najvrjednijih zona u gradskoj jezgri... Područje Regulacionog plana "Marindvor" koje predstavlja istočni dio kompletnog područja Marindvora i pripada [...]

Separat zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa za Regulacioni plan “Mahale – Kovači”

2023-02-14T10:05:51+00:0022/12/2006|Separati zaštite|

Ovim Planom bi trebalo zaustaviti divljanje bespravnih graditelja, kako bi se sačuvao, preostali vrijedan fond fizičkih i urbanih struktura starih sarajevskih mahala. Kako urbanističko planiranje podrazumijeva koordinaciju širokog kruga subjekata, Odlukom o pristupanju izradi Regulacionog plana "MAHALE-KOVAČI" / Službene novine Kantona Sarajevo br. 17/2002 g. / Kantonalni Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodniog naslijeđa Sarajevo imenovan je kao [...]