Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Separat zaštite kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa za Regulacioni plan „Logavina“

Izradom separata zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa obrađeno je kompletno područje obuhvata RP “Logavina”. U obuhvatu je anketirano 432 objekta i fotografski snimljeno 548 objekata.

Kroz anketne listove utvrđena je arhitektonska tipologija objekata, način izgradnje, period izgradnje i korišteni materijali.
Utvrđeno je postojeće stanje u pogledu obima, vrste, kvaliteta i stepena očuvanosti graditeljskog naslijeđa, utvrđene su urbanističke karakteristike cjeline i uzroci devastacije graditeljskog naslijeđa. Kroz studijske priloge o arhitekturi data je valorizacija sakralnih, javnih, stambenih i rezidencijalnih, te stambeno-poslovnih objekata.  Kroz zoning plan nivoa arhitektonsko-urbanističkih intervencija, dat je prijedlog mjera zaštite i budućih intervencija u prostoru.

Stambena naselja – mahale u obuhvatu RP “Logavina”, nastale u osmanskom periodu, mahom u 16.stoljeću, sačuvale su izvorni karakter u funkciji i načinu izgradnje. Mahalske džamije iz ovog perioda, sa haremima, zidovima i česmama predstavljaju značajne prostorne akcente. U austrougarskom periodu niži, južni dio obuhvata, izgrađuje se objektima, pretežno javnih funkcija. To su uglavnom konzulati i objekti katoličke bogoslovije u ulici Josipa Štadlera. Duž novoformirane ulice Muse Ćazima Ćatića se izgrađuju najamne stambene zgrade bogatijih građana. U austrougarskom periodu grade se i objekti prema višim dijelovima obuhvata, duž ulice Logavina, a provlače se i u mahalama, uglavnom kao stambene vile sa okućnicama, te manje najamne stambene zgrade. Izgradnja, po principu Moderne, u međuratnom periodu, ne donosi novi urbanizam i gradnja se odvija po modelu interpolacija. Period nakon drugog svjetskog rata donosi izgradnju, interpolacije i dogradnje na cijelom području obuhvata. Koncept individualnog stanovanja i dalje preovladava, planska i ulična mreža uglavnom je ostala ista, sa minimumom regulacije, dok su samo sporadično izgrađeni objekti velikih gabarita i kolektivnog stanovanja. U periodu nakon 1995.godine učestale su rekonstrukcije i izgradnja stambenih objekata sa više stambenih jedinica na individualnim parcelama. Na ovaj način gabariti objekata se povećavaju u većem procentu, izgrađuju se kompletne parcele i smanjuju zelene površine. Arhitektonski elementi porodične bosanske kuće na ovim objektima primjenjuju se samo formalno.

Koordinator/voditelj: Z. Uzunović, dipl.ing.arh. /stručni saradnik Zavoda
Realizacija: 2011.
2023-10-25T13:34:23+00:0020/04/2012|Separati zaštite|