Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Fijaker – štand na Vrelu Bosne

2018-12-22T05:56:08+00:0008/06/2012|Spomenici prirode|

Realizacijom Projekta izgradnje fijaker-štanda na Vrelu Bosne riješen je, na primjeren način, godinama prisutan problem dolaska i smještaja fijakera na Vrelo Bosne. Projektna dokumentacija urađena je u Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo; radovi na izgradnji fijaker-štanda završeni su 2009. godine. Izvođač radova je bila frima „Mibral“ d.o.o. Sarajevo, a sredstva potrebna za realizaciju ovog [...]

Zaštita šireg područja vodopada „Skakavac“

2023-03-30T08:11:20+00:0008/06/2012|Spomenici prirode|

Vodopad Skakavac 98 m, jedinstven je po postanku i izgledu na prostoru bosanskih Dinarida.  Izvor istoimenog potoka je ispod Bukovika, ujedno najvišeg vrha na ovom području (1532m). Vode potoka Skakavac uviru u Perački potok, koji predstavlja hidrološki kostur cijelog područja. Okolno područje ima visok stepen biološke raznolikosti, a terase stijena vodopada obrasle su mnogim endemičnim i reliktnim vrstama. Studija "Valorizacija [...]

Radovi na sanaciji Aleje lipa u Vilsonovom šetalištu

2018-12-22T06:00:06+00:0008/12/2010|Spomenici prirode|

Aleja lipa u Vilsonovom šetalištu zasađena je 1906. godine, uz desnu obalu Miljacke, nizvodno od mosta Vrbanja. U formiranju aleje korištene su tri vrste lipa: velelisna ( Tilia platyphyllos Scop.s.lat.), malolisna (Tilia cordata Mill.) i srebrnasta lipa (Tilia argentea Desf.). Po svom položaju, estetskim, ekološkim i istorijskim vrijednostima nalazi se odmah iza poznate ilidžanske “Velike aleje”. Studijom “Zdravstveno [...]

Zaštita šireg prostornog obuhvata područja Bijambara

2018-12-22T06:02:05+00:0008/10/2010|Spomenici prirode|

Područje Bijambara smješteno je na Nišićkoj visoravni i nalazi se na oko 35 km zračne linije sjeverno od Sarajeva, na 945 m nadmorske visine. Obuhvata prostor između Bijambarske pećine na sjeveru, Motika na istoku i Dugih strana, odnosno Borka - na jugu. Kao posebna vrijednost prirodnog naslijeđa mogu se izdvojiti brojne pećine: Srednja ili Glavna bijambarska pećina, Gornja [...]

Zaštita šireg područja Vrela Bosne

2018-12-22T06:04:05+00:0003/11/2008|Spomenici prirode|

Vrelo Bosne je prirodni park ispresijecan mnogobrojnim izvorima i potočićima, to je morfološki, hidrološki i botaničko-hortikulturni fenomen, jedno od najomiljenijih izletišta Sarajlija. Za potrebe provođenja pravne zaštite ovog vrijednog spomenika prirode, izrađen je Elaborat zaštite šireg područja „Vrela Bosne“ koji sadrži bitne komponente, neophodne za procjenu prirodnih, kulturno-historijskih i drugih stvorenih vrijednosti istraženog područja. Na osnovu provedenih istraživanja konstatovano [...]

Uređenje i zaštita pećine ispod Šehove korije

2023-03-30T08:11:46+00:0023/12/2006|Spomenici prirode|

Lokalitet Šehove Korije je izuzetno značajan i vrijedan prostor, kako sa kulturno-historijskog aspekta, tako i sa aspekta bogatstva značajnih fitocenoza i vrsta koje ih grade, ljepote pejsaža i prekrasnog kutka za odmor. Ova pećina služila je kao mjesto za osamljivanje derviša, a bila je dio jedne šire sufijske cjeline. Projekat uređenja lokaliteta Šehove Korije počeo je sa uređenjem pećine [...]

Uređenje šetnice Bentbaša – Dariva

2023-03-30T08:12:06+00:0023/12/2006|Spomenici prirode|

Ovaj prostor određen je mnogim specifičnim elementima. Determiniše ga osobena orografija terena, geološka podloga (dolomit, krečnjak, a uz riječni tok i aluvijalni sedimenti), te serija različitih tala – od regosola u pukotinama stijena do fluvisola uz rijeku. Zbog ovakve orografije (veoma izraženi nagibi terena i njihova ekspozicija) ovdje djeluje i vrlo specifična mikro i topoklima, koja je, zajedno sa [...]

Sanacija i konzervacija stabala u Aleji platana – Velika aleja Ilidža

2023-03-30T08:12:32+00:0023/12/2006|Spomenici prirode|

Atraktivno šetalište od banjsko - turističkog naselja Ilidža do Vrela Bosne, zasađeno stablima platana i kestena u dužini od 3,5 km, predstavlja najljepši drvored u Bosni i Hercegovini. Aleju sačinjavaju 726 stabla javorolisnog platana, sađenih u dva reda 1892. godine, te desetine stabala divljeg kestena, koji su sađeni 1888. godine. Ovaj zeleni " tunel " oduvijek je predstavljao pravu [...]

Uređenje Bijambarskih pećina (Ilijaš)

2023-03-30T08:12:55+00:0023/12/2006|Spomenici prirode|

Područje Bijambara nalazi se na krajnjim istočnim padinama planine Zvijezde, a administrativno pripada općini Ilijaš. Ovaj prostor je enklava karsta, sa svim karakteristikama kraškog terena: pećinama, ponornicama, vrtačama, stijenskim masivima i sl. Na Bijambarama se nalazi nekoliko izrazito vrijednih kraških objekata, koji zajedno predstavljaju temeljni fenomen područja. Bijambarskim pećinama su nazvana tri speleološka objekta: Gornja, Srednja ili Glavna i Donja. [...]

Sanacija i konzervacija aleje lipa u Vilsonovom šetalištu

2023-03-30T08:13:16+00:0023/12/2006|Spomenici prirode|

Aleja lipa nalazi se u centralnom dijelu grada uz desnu obalu Miljacke, nizvodno od mosta Suade Dilberović (Vrbanja). Uz Ilidžansku aleju predstavlja najvrijedniji drvored u Sarajevu. Zasađena je 1906. godine i u njoj se nalazi 480 stabala, od čega je 259 uz obalu Miljacke, a 221 stablo na desnoj strani ulice Vilsonovo šetalište. Lipe u aleji sađene su u dva reda [...]