Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Elaborat zaštite za srednjovjekovni grad Gradac sa ostacima crkve i nekropolom stećaka, Hadžići

2023-02-14T10:16:01+00:0026/06/2012|Projekti, elaborati, studije|

Za odbranu užeg prostora gornjeg toka rijeke Bosne s pritokama, formiran je u XIV i prvoj polovini XV stoljeća, uz glavne komunikacijske pravce koji su pratili glavne riječne tokove, odbrambeni sistem utvrđenja. U sklopu ovog sistema manjih utvrda i gradskih kompleksa uz sliv Bosne, kojem pripadaju i Dubrovnik, Pavlovac, Gradina na Palama, Stari grad u Bulozima, Teferić i Tuhelj [...]

Fijaker – štand na Vrelu Bosne

2018-12-22T05:56:08+00:0008/06/2012|Spomenici prirode|

Realizacijom Projekta izgradnje fijaker-štanda na Vrelu Bosne riješen je, na primjeren način, godinama prisutan problem dolaska i smještaja fijakera na Vrelo Bosne. Projektna dokumentacija urađena je u Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo; radovi na izgradnji fijaker-štanda završeni su 2009. godine. Izvođač radova je bila frima „Mibral“ d.o.o. Sarajevo, a sredstva potrebna za realizaciju ovog [...]

Zaštita šireg područja vodopada „Skakavac“

2023-03-30T08:11:20+00:0008/06/2012|Spomenici prirode|

Vodopad Skakavac 98 m, jedinstven je po postanku i izgledu na prostoru bosanskih Dinarida.  Izvor istoimenog potoka je ispod Bukovika, ujedno najvišeg vrha na ovom području (1532m). Vode potoka Skakavac uviru u Perački potok, koji predstavlja hidrološki kostur cijelog područja. Okolno područje ima visok stepen biološke raznolikosti, a terase stijena vodopada obrasle su mnogim endemičnim i reliktnim vrstama. Studija "Valorizacija [...]

Uređenje arheološkog parka At mejdan

2024-03-29T11:16:36+00:0006/06/2012|Historijske cjeline i arheološki lokaliteti|

Arheološko područje “At mejdan”, na lijevoj obali Miljacke u blizini mosta Ćumurija, čine ostaci Bakr – babine džamije, medrese, mekteba i harema. Džamija i mekteb, vakuf Alije Bakr-babe, sagrađeni su sredinom 16.stoljeća. Tokom vremena oko džamije formiran je značajan obrazovni i kulturni centar koji se sastojao od dječačkog mekteba, Misirijine medrese i Kantamirijine biblioteke. Koncem 19. [...]