Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Elaborat zaštite za srednjovjekovni grad Gradac sa ostacima crkve i nekropolom stećaka, Hadžići

Za odbranu užeg prostora gornjeg toka rijeke Bosne s pritokama, formiran je u XIV i prvoj polovini XV stoljeća, uz glavne komunikacijske pravce koji su pratili glavne riječne tokove, odbrambeni sistem utvrđenja. U sklopu ovog sistema manjih utvrda i gradskih kompleksa uz sliv Bosne, kojem pripadaju i Dubrovnik, Pavlovac, Gradina na Palama, Stari grad u Bulozima, Teferić i Tuhelj – gradovi izgrađeni uz Misoču, Praču, Miljacku, Željeznicu – uz posljednju rijeku izgrađen je i kompleks srednjovjekovnog Gradca.

Arheološka istraživanja, vršena prije rata 1992-95.godine u više kampanja (posljednja: u suradnji Zavoda za zaštitu kulturno–historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo i Zemaljskog muzeja), rezultirala su otkrivanjem dijela gradskih struktura, te srednjovjekovne crkve sa nekropolom stećaka, koja se nalazi u širem prostornom obuhvatu. U cilju zaštite ostataka graditeljske baštine i nadgrobnika in situčije stanje zahtijeva niz intervencija, te revitalizaciju i prezentaciju lokaliteta u cijelosti, Općina Hadžići je – na inicijativu Zavoda, tokom2010. godine, pokrenula odgovarajuće aktivnosti. Završen je Elaborat zaštite, koji predstavlja prvu fazu Projekta. Elaboratom su obuhvaćeni valorizacija i pregled dosadašnjih istraživanja, te detaljna analiza karakteristika i stanja kompleksa srednjovjekovnog grada. Formulirani su elementi strategije revitalizacije, te sačinjen plan i program neophodnih aktivnosti s okvirnom dinamikom.
Investitor: Općina Hadžići, autor: dr.sc. N. Mujezinović, dipl.ing.arh./stručni saradnik Zavoda

2018-12-21T21:50:38+00:0026/06/2012|Projekti, elaborati, studije|