Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Uređenje arheološkog parka At mejdan

Arheološko područje “At mejdan”, na lijevoj obali Miljacke u blizini mosta Ćumurija, čine ostaci Bakr – babine džamije, medrese, mekteba i harema. Džamija i mekteb, vakuf Alije Bakr-babe, sagrađeni su sredinom 16.stoljeća. Tokom vremena oko džamije formiran je značajan obrazovni i kulturni centar koji se sastojao od dječačkog mekteba, Misirijine medrese i Kantamirijine biblioteke. Koncem 19. stoljeća srušena je džamija, a ubrzo nakon toga i okolni obrazovni objekti.
Sistematska sondažna arheološka istraživanja na ovom lokalitetu, kojim su rukovodili stručnjaci Zemaljskog muzeja, vršena su 2004.god. Stručni tim Muzeja Sarajeva je nastavio arheološka istraživanja tokom 2007. godine. Istraživanja su pokazala da je riječ o komleksnom, slojevitom lokalitetu koji je kroz cijeli period postojanja trpio devastacije u smislu pregradnji, gradnji i dogradnji. U cilju trajne zaštite ovog lokaliteta, a prema Odluci o proglašenju ovog dobra nacionalnim spomenikom, predviđene su određene vrlo konkretne mjere zaštite, koje je bilo potrebno precizirati u projektnoj dokumentaciji. S tim u vezi Općina Stari Grad je pokrenula i organizirala izradu Glavnog projekta konzervacije arheološkog lokaliteta “At mejdan” koji je dostavljen Zavodu na realizaciju.

Raspisan je javni poziv izvođačima radova za realizaciju I faze Glavnog projekta konzervacije i vanjskog uređenja arheološkog lokaliteta “At mejdan”, koja se odnosi na konzervatorsko-restauratorske radove na objektu medrese.

Za realizaciju ove faze radova sredstva je obezbjedila Vlada Federacije BiH, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, a nadzor nad izvođenjem radova povjeren je Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo.

Početkom aprila mjeseca 2013. godine  završena je prva faza uređenja arheološkog lokaliteta At mejdan, koja podrazumijeva rekonstrukciju i konzervaciju dijelova očuvanih zidova nekadašnje Misirijine medrese, ogradnog zida kompleksa, velike kaldrmisane avlije, bunara i česme. Uporedo je završeno i hortikulturno uređenje slobodnih površina. Sve radove izvela je firma “Neimari” d.o.o. pod nadzorom Kantonalnog i Federalnog zavoda za zaštitu spomenika. U narednoj fazi planirano je uređenje mezaristana iznad kojeg je, prema usvojenom Projektu, predviđen pješački most, sa kojeg se može sagledati kompleks u cjelini.

Prema Projektu konzervacije i restauracije arheološkog lokaliteta “At mejdan” – II faza u junu 2015. god. završeni su građevinsko-konzervatorski radovi na mezarju kompleksa Bakr-babine džamije.

Radovi su obuhvatili:

– demontažu kamenih santrača i nišana, konsolidovanje podloge, te njihovo ponovno montiranje, nivelisanje i uređenje terena u prostoru mezarja i džamije, podizanje i ispravljanje potonulih i iskrivljenih nišan, čišćenje nišana

– konzervaciju i restauraciju otkrivenih zidova džamije, dijela ogradnog zida oko kompleksa, te unutrašnjih zidova

– građevinske radove na mostu (izrada mosta od čelične konstrukcije, sa staklenom ogradom i drvenim obložnim elementima)

– elektroinstalacijske radove i rasvjetu (iluminacija)

2024-03-29T11:16:36+00:0006/06/2012|Historijske cjeline i arheološki lokaliteti|