Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Projekat „Revitalizacija postojećih zelenih površina centralnog gradskog jezgra sa prijedlogom uspostave novih / usklađivanje sa aktuelnom provedbenom planskom dokumentacijom”

2018-12-21T21:45:19+00:0018/07/2017|Projekti, elaborati, studije|

Jedan od bitnih  ciljeva projekta je iznalaženje mogućnosti i lokacija za uspostavu novih zelenih površina, što se može ostvariti na više lokacija. Na taj način bi se unutar gradske gužve stvorile nove zelene oaze. Uspostava tih zelenih fragmenata ima za cilj podizanje urbanog zelenila na uobičajene evropske standarde. S tim u vezi treba naglasiti da je u Akcionom planu [...]

Stručno obrazloženje za proglašenje Zaštićenog pejsaža “Bentbaša” / elaborat

2018-12-02T16:55:36+00:0014/07/2017|Projekti, elaborati, studije|

Stručno obrazloženje za proglašenje Zaštićenog pejsaža "Bentbaša" / elaborat Kroz elaborat Stručno obrazloženje za proglašenje Zaštićenog pejsaža "Bentbaša" utvrđeno je da područje "Bentbaše" predstavlja izuzetno vrijedno dobro prirodne baštine. Radi se o području koje karakteriše polimorfnost odnosno pojava iznimnog bogatstva reljefnih oblika na koji su utjecali; neotektonski procesi, heterogeni litološki sastav, morfološke osobine, specifičan geografski položaj područja i djelovanje aktivnih spoljnih egzogeomorfoloških [...]

Glavni projekat pejzažne arhitekture – Arheološki park “Kalin hadži Alijine džamije”

2018-12-21T21:47:05+00:0024/07/2015|Projekti, elaborati, studije|

Vakif Kalin hadži Alija je sagradio, 1535. godine, džamiju i mekteb na prostoru gdje je nekada bila mala livada (turski čajirdžik), pa je otuda i mahala Kalin hadži Alijine džamije poznata kao Čajirdžik mahala. Džamija je bila osrednje veličine, sa kamenom munarom i krovom  od šindre  i ćeramide. Enterijer je bio od drveta. Harem džamije je ograđen zidom od [...]

Vekil Harčova – Hadžijska džamija u Sarajevu / projekat sanacije krova

2018-12-21T21:48:56+00:0023/07/2015|Projekti, elaborati, studije|

Projektom sanacije i tekućeg održavanja krova Vekil Harčove – Hadžijske džamije, koji je urađen u ovom zavodu krajem 2014. godine, predviđena je sanacija – tekuće održavanje krova džamije s posebnim akacentom na vraćanje oblika krova i pokrova na izgled kakav je bio prije pomenute intervencije iz 1938. godine. Vizuelnim pregledom krovne konstrukcije utvrđeno je oštećenje pojedinih elemenata koje [...]

Elaborat zaštite za srednjovjekovni grad Gradac sa ostacima crkve i nekropolom stećaka, Hadžići

2023-02-14T10:16:01+00:0026/06/2012|Projekti, elaborati, studije|

Za odbranu užeg prostora gornjeg toka rijeke Bosne s pritokama, formiran je u XIV i prvoj polovini XV stoljeća, uz glavne komunikacijske pravce koji su pratili glavne riječne tokove, odbrambeni sistem utvrđenja. U sklopu ovog sistema manjih utvrda i gradskih kompleksa uz sliv Bosne, kojem pripadaju i Dubrovnik, Pavlovac, Gradina na Palama, Stari grad u Bulozima, Teferić i Tuhelj [...]

Idejni projekat revitalizacije stare Električne centrale – konverzija u tehnički muzej

2018-12-21T21:53:21+00:0025/07/2011|Projekti, elaborati, studije|

Električna centrala je u periodu do 1992. godine doživjela niz intervencija, koje su narušile njen integritet. Jedini dio objekta koji nije pretrpio strukturne izmjene je prostor strojarnice, dok su ostali dijelovi prostora nadograđivani, pregrađivani ili porušeni. U posljednjem ratu objekat je oštećen ratnim razaranjima i od tada traje njegovo postepeno propadanje. U traganju za funkcijom, koja će ostvariti [...]

Stara željeznička stanica na Ilidži

2023-02-14T10:14:56+00:0022/12/2006|Projekti, elaborati, studije|

Objekat je najvjerovatnije izgrađen prema projektu Franca Blažeka, češkog arhitekte koji je radio na Građevnom odjeljenju Zemaljske vlade u Sarajevu u peridu 1889-1903. god. Pored nesumnjivih arhitektonskih vrijednosti, objekat ima i istorijsku vrijednost obzirom da je jedna od prvih, a danas i jedina značajnija stanična zgrada prve željezničke pruge Sarajevo-Mostar i Sarajevo-Ilidža. Objekat je izgrađen u stilu "alpske [...]

Urgentna sanacija, pripremni radovi i radovi raščišćavanja kompleksa Bijele tabije u Sarajevu

2023-02-14T10:14:11+00:0022/12/2006|Projekti, elaborati, studije|

Program sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije predviđa kompleksna i specijalizirana istraživanja na lokalitetu, vođena od strane stručnjaka različitih profila, te izradu i realizaciju projekata zasnovanih na rezultatima ovih istraživanja i naučnim postulatima restauracije i konzervacije. Imajući u vidu historijsku slojevitost strukture (od srednjovjekovne utvrde do austrijske fortifikacije), prirodni specifikum (konfiguraciju terena, sastav tla, i sl), veličinu kompleksa i [...]

Projekat sanacije i rekonstrukcije fasada na Trgu fra Grge Martića i u Štrosmajerovoj ulici

2023-02-14T10:20:25+00:0022/12/2006|Projekti, elaborati, studije|

Štrosmajerova ulica formirana je krajem 19. stoljeća kao rezultat jednog od prvih većih zahvata na planu urbanizma koje je preduzela austro-ugarska vlast. Osnovu budućeg izgleda reprezentativnog trga, u čijoj osovini je smještena i Štrosmajerova ulica, daje prvoizgrađeni objekat Gradske katedrale iz 1884. godine, izveden po projektu tada mladog arhitekte Josipa Vancaša. U godinama koje slijede, kontinuirano traje gradnja [...]