Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Završen elaborat o uklanjanju grafita sa fasada u historijskoj jezgri Sarajeva

U Kantonalnom zavodu tokom mjeseca jula završen je Elaborat kojim je utvrđeno postojeće stanje i brojnost objekata na kojima se grafiti nalaze, vrste grafita, te stepen očuvanosti odnosno fizičkog stanja fasada sa grafitima. Prezentirana je tehnologija njihovog uklanjanja, te plan intervencija i mjere antigrafitne zaštite. Definistane su smjernice za izradu projekata uklanjanja grafita i evidentirani objekati koji su prioritet za uklanjanje.

U historijskoj centralnoj gradskoj jezgri, kulturnom i turističkom središtu grada Sarajeva, pojavila se potreba sistemskog rješavanja problema grafita. Međutim, prije svega potrebno je definirati i analizirati ključne pojmove kao što su grafiti , murali i ulična umjetnost, te njihovo značenje, kontraverznost, legalnost i specifičnost formi. Definiranjem pojmova naznačit će se i jasna razlika među grafitima, utvrditi njihov značaj i motive nastanka. Grafiti su danas postali sastavni dio urbane kulture koju je potrebno istražiti, kako bi mogli zauzeti  stav o grafitiranju i očuvanju baštine. Tek sa razumijevanjem ove pojave možemo prepoznati granicu između grafita  – vandalizma i grafita -umjetnosti , utvrditi  njihovu korelaciju sa dobrima baštine, te dati smjernice za dalje aktivnosti .

2019-04-17T12:33:01+00:0004/09/2018|Aktuelnosti, Projekti, elaborati, studije|