Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Pravilnici / Uredbe

Pravilnici / Uredbe2024-01-18T10:51:02+00:00

Pravilnik o kriterijima za kategorizaciju dobra baštine Službene novine Kantona Sarajevo 9/02
Pravilnik o obrascu za evidenciju podataka o potencijalnim dobrima kulturne baštine Službene novine Kantona Sarajevo 9/02
Pravilnik o tehničkim i kadrovskim uslovima za vršenje arheoloških istraživanja
Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivske i registraturne građe izvan arhiva
Službene novine Kantona Sarajevo 9/02

Službene novine Kantona Sarajevo 27/18

Pravilnik o nagrađivanju nalazača dobra baštine Službene novine Kantona Sarajevo 14/02
Pravilnik o određivanju cijene koštanja jednog para nišana,  refundacije Službene novine Kantona Sarajevo 3/03
Pravilnik o tehničko zaštitnim i drugim mjerama za čuvanje građe
Pravilnik o uslovima i načinu korištenja
arhivske građe
Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH
Pravilnik o uslovima i načinu primopredaje arhivske građe između stvaraoca i imaoca arhiva
Službene novine Kantona Sarajevo 17/99

Službene novine Kantona Sarajevo 40/18

Službene novine Federacije BiH 96/19

Službene novine Kantona Sarajevo 40/18

Pravilnik o uslovima za osnivanje i otpočinjanju sa radom organizacija za zaštitu kulturne baštine u Kantonu Sarajevo Službene novine Kantona Sarajevo 9/02

Pravilnik o vrednovanju i odabiranju arhivske građe        Službene novine Kantona Sarajevo 40/18
Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem           Službene novine Federacije BiH 69/14
obračunu budžeta u Federaciji BiH

Pravilnik o kriterijima vrednovanja, podjeli i                   Službeni glasnik BiH 82/19
kategorizaciji nacionalnih spomenika
Pravilnik o knjigovodstvu Budžeta Federacije BiH            Službene novine Federacije BiH 60/14
Pravilnik o mjerama zaštite za strogo zaštićene vrste      Službene novine Federacije BiH 21/20
i podvrste i zaštićene vrste i podvrste
Uredba o programu Natura 2000 –                                 Službene novine Federacije BiH 41/11
Zaštićena područja u Evropi