Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Separat zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa za RP “Alipašina – Koševo”

Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa sačinio je dokument – Separat  zaštite  kulturno‐historijskog  i  prirodnog  naslijeđa za RP “Alipašina – Koševo”.

Separat  zaštite  kulturno‐historijskog  i  prirodnog  naslijeđa  se bavi istraživanjem  i analizom  svih  faktora  kulturne  materijalne i nematerijalne, kao i prirodne baštine. Svi oblici naslijeđa, uz njihov isprepleten i međusobni odnos, uticali su na kreiranje identiteta sa svim njegovim multidimenzionalnim manifestacijama, apstraktnim i materijalnim. Bazirajući se na prostorni identitet, postupkom evidencije (inventarizacije) i valorizacije različitih aspekata naslijeđa omogućava se definiranje mjera  zaštite  odnosno  režima  preventivne  zaštite  baštine,  koji  igra ključnu ulogu  u očuvanju  identiteta  kroz  prostorno i urbanističko planiranje, odnosno urbanističko‐arhitektonsko projektovanje.

Na osnovu historiografske metodologije koji se temelji na istraživanju, kritičkoj analizi literature i dostupnih izvora, te terenskog istraživanja obrađen je historijski i razvojni prostor kroz ključne determinante koje su bitno odredile, uticale na procese formiranja, izgradnje i oblikovanja identiteta grada unutar zadatog okvira Regulacionog plana Koševo ‐ Alipašina ulica.  Rezultat  istraživanja  je  analiza, sinteza koja je u konačnici  imala  za cilj  prepoznavanje  identiteta  predmetnog  obuhvata, “prilog” u sveukupnoj historiji grada, te valoriziranje prostora kao cjeline, ali i njegovih pojedinačnih baštinskih aspekata. Poseban fokus je dat i na memorijalnu kulturu.

Obuhvat RP Koševo ‐ Alipašina nalazi se u samom središtu grada, omeđen je dijelovima dugačkih ulica (Alipašina, Koševo, Maršala Tita) razvijenim na starijim putevima koji su vodili, bili trase kojima se dolazilo ali i izlazilo iz grada. Osim dijelova pomenutih ulica unutar obuhvata nalaze se ulice Hasana Kikića, Jezero, Danijela Ozmo, Kemal‐begova, dio ulice Sutjeska. Dio obuhvata predstavlja prostor Malog parka i manja ulica Dubrovačka.

Odlukom o pristupanju izradi Regulacionog plana „Alipašina‐Koševo“ („Sl. novine KS“, 8/19) definisane su granice obuhvata, sa površinom od 7,7 hektara. U obuhvatu se nalaze sljedeće ulice:

  • Alipašina (dio)
  • Danijela Ozme
  • Hasana Kikića
  • Jezero
  • Kemal-begova
  • Koševo (dio)
  • Maršala Tita (dio)
  • Sutjeska

Ciljevi izrade ovog Elaborata su utvrđivanje postojećeg stanja u pogledu obima, vrste, kvaliteta i stepena očuvanosti kulturno‐historijskog i prirodnog naslijeđa, utvrđivanje prostorno‐ambijentalnih karakteristika fizičkih struktura, valorizacija svih aspekata naslijeđa i definisanje mjera zaštite za sve aspekte naslijeđa.

2023-03-29T13:33:49+00:0023/09/2020|Aktuelnosti, Projekti, elaborati, studije, Separati zaštite|