Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Zaštita šireg prostornog obuhvata područja Bijambara

Područje Bijambara smješteno je na Nišićkoj visoravni i nalazi se na oko 35 km zračne linije sjeverno od Sarajeva, na 945 m nadmorske visine. Obuhvata prostor između Bijambarske pećine na sjeveru, Motika na istoku i Dugih strana, odnosno Borka – na jugu.

Kao posebna vrijednost prirodnog naslijeđa mogu se izdvojiti brojne pećine: Srednja ili Glavna bijambarska pećina, Gornja pećina, Donja pećina, Đuričina pećina, kao i brojne vrtače, škrape, ponori i grebeni, koji svjedoče o geološkoj raznolikost ovog kraja.

Godine 2001. autorski tim u sastavu: prof.dr S.Redžić, prof.dr I.Bušatlija, mr S.Barudanović, mr S.Đug, mr N.Drešković, D.Kotrošen,dipl.biol., S.Velić,viši teh.asistent, pripremio je elaborat “Valorizacija prirodnih vrijednosti područja Bijambare”.Elaborat je rađen u svrhu provođenja pravne zaštite na širem području Bijambara. Nakon ovih valorizacionih operacija, kojim su identifikovane i potvrđene visoke prirodne vrijednosti šireg područja Bijambara, konstatovano je da se istraženo područje može uključiti u kategoriju zaštićenih područja – zaštićeni pejzaž. U tom cilju, tokom 2001. godine izrađen je  “Separat zaštite šireg područja Bijambara” čiji je autor Azra Švrakić,stručni saradnik Zavoda.

Na osnovu rezultata Elaborata o valorizaciji prirodnih vrijednosti šireg područja Bijambara i Separata zaštite, Skupština Kantona Sarajevo je  2003.godine, donijela Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža “Bijambare”. Zakonom je definisana kategorija zaštite, određene granice i ukupna površina obuhvata (367,36 ha), zoniranje prostora, mjere zaštite, vrste intervencija, kao i korištenje i upravljanje prostorom. Naknadnim analizama površina obuhvata je povećana na 497,00 ha. Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 29.12.2009.g., usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proglašenju Zaštićenog pejzaža “Bijambare”, kojim su izmijenjene granice ovog prostora i povećane.
Obaveza izrade planova upravljanja zaštićenim područjima prvi put se u našem zakonodavstvu reguliše Zakonom o zaštiti prirode FBiH iz 2003. godine. U skladu sa Zakonom, izrada plana upravljanja, kao temeljnog upravljačkog dokumenta, obavezna je za sve kategorije prirodne baštine.
“Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem Bijambare” pripremljen je za destetogodišnji period i usvojen na sjednici Vlade Kantona 22.oktobra 2008.godine. Plan su izradili mr sci. N. Drešković i dr sci. S. Đug (za  NVO  “Greenway”), a nosilac izrade bio je Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo.

Realizacija: 2001/ 2008., investitor: Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, voditelj/koordinator: A. Švrakić, dipl.biol. / stručni saradnik Zavoda

2018-12-22T06:02:05+00:0008/10/2010|Spomenici prirode|