Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Rekonstrukcija munare Golobrdica džamije (mesdžid Mimara Sinana u Sarajevu, Logavina broj 55)

Pri vrhu Logavina sokaka, u blizini Sinanove tekije, u kraju poznatom pod imenom Golobrdica, nalazi se džamija Mimara Sinana. Mahala ovog mesdžida prvi put se spominje 1528. godine, što znači da je džamija sagrađena prije te godine. O ovom mimaru Sinanu ne raspolažemo bližim podacima. On je, osim mesdžida, sagradio i jedan mekteb.

Mesdžid nema minbera, a ćurs i musandara su stariji, drveni i jednostavne izrade. Mesdžid je tokom godina doživio više intervencija.Munara mesdžida Mimara Sinana izvedena je bez stubova. Specifičnost ove munare bila je u tome da je oslonjena na mahfil. Čitava munara bila je ukrućena polaznim prstenom (jarbolom) na mahfilu, stropom, kao i krovom. Imala je lijepo oblikovanu galeriju – šerefe (šerefe – ograda i uski ograđeni prostor na džamijskoj munari sa kojeg mujezin poziva na molitvu). Stupovi na galeriji su naglašeni, donji dio je slobodan i profiliran. Svaka stranica je ukrašena profiliranim dašćicama, a otvori na galeriji imaju profilirane lukove.

Godine 1982., samoinicijativnom intervencijom džematlija, munara je izmještena na pripremljeni fundament na sjevernom vanjskom zidu džamije, čime je narušen njen autentični izgled. Ova intervencija ugrozila je jednu od rijetko sačuvanih specifičnih munara grada Sarajeva, munaru koja je bila postavljena unutar krovne konstrukcije i oslanjala se na mahfil.

Radovi na munari

Prilikom rekonstrukcije munare Golobrdica džamije jedan od osnovnih zadataka službe zaštite je bio vraćanje munare u prvobitni položaj, kako bi džamija vratila svoj autentični izgled. Ranijim izmještanjem munare nestručno je urađen temelj, kao i spojevi drvene konstrukcije i dijelova šerefe. Zatečeni položaj munare je bio na sjevernom vanjskom zidu objekta džamije, šerefe munare je bilo nakrivljeno na sjevernu stranu. Drvena građa munare je zatečena u dobrom stanju, ali zbog zakrivljenosti šerefeta, bilo je potrebno demontirati kompletnu munaru. Oni elementi koji su ocijeni kao dobro očuvani, ponovno su ugrađeni u novu munaru. Tačan položaj munare je određen nakon djelomične demontaže dijela krova, demontaže dijela tavanice krova, kao i dijela konstrukcije mahfila. Prilikom istraživanja na objektu bili su vidljivi ostaci koji upućuju na autentični položaj munare. Munara je vraćena na originalno mjesto, u unutrašnjost džamije, na mahfil.

Projektant: Damir Hadžić, dipl. ing. arh. /stručni saradnik Zavoda
Realizacija projekta: maj/oktobar 2009. god.
2018-12-22T06:45:34+00:0016/11/2009|Sakralni objekti|