Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Uređenje šetnice Bentbaša – Dariva

Ovaj prostor određen je mnogim specifičnim elementima. Determiniše ga osobena orografija terena, geološka podloga (dolomit, krečnjak, a uz riječni tok i aluvijalni sedimenti), te serija različitih tala – od regosola u pukotinama stijena do fluvisola uz rijeku.

Zbog ovakve orografije (veoma izraženi nagibi terena i njihova ekspozicija) ovdje djeluje i vrlo specifična mikro i topoklima, koja je, zajedno sa drugim ekološkim faktorima, uslovila razvoj posebnog biljnog i životinjskog svijeta. Ova staništa predstavljala su, a i danas to čine, naročita utočišta, refugijume, za preživljavanje mnogih vrsta od kojih su neke stenoendemične (vezane za uski prostor). Visok stupanj biološke raznolikosti, izražena endemičnost i reliktnost indiciraju postojanje pravog endemnog centra u kojem se procesi endomogeneze odvijaju i u današnjem vremenu.
Na ovom lokalitetu u periodu maj – novembar 1999. godine izvedeni su radovi na čišćenju otpadaka i krčenju samoniklog grmlja na površini od 32.300 m2. Postavljeno je 30 klupa, 6 stolova i 25 korpi za otpatke. Na potezu od tunela do Darive zasađena je 61 sadnica drveća.Na ovom prostoru izvršena je i sadnja ukrasnog grmlja. Zasađeno je 2186 sadnica ukrasnog grmlja.

Voditelj projekta: Azra Švrakić, dipl.biol. /stručni saradnik Zavoda
Realizacija projekta: maj/novembar, 2000. god.
Izvođač: JKP “PARK”
Finansiranje: Fondacija za zapošljavanje i obuku, Odjel javnih radova “LORA”
Grad Sarajevo
Općina Stari grad
Općina Centar
Općina Novi grad
2018-12-22T06:08:05+00:0023/12/2006|Spomenici prirode|