Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Separat zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa za Regulacioni plan “Mahale – Kovači”

Ovim Planom bi trebalo zaustaviti divljanje bespravnih graditelja, kako bi se sačuvao, preostali vrijedan fond fizičkih i urbanih struktura starih sarajevskih mahala. Kako urbanističko planiranje podrazumijeva koordinaciju širokog kruga subjekata, Odlukom o pristupanju izradi Regulacionog plana “MAHALE-KOVAČI” / Službene novine Kantona Sarajevo br. 17/2002 g. / Kantonalni Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodniog naslijeđa Sarajevo imenovan je kao jedan u nizu subjekata planiranja.

Usvajanjem Prostornog i Urbanističkog plana Kantona Sarajevo izvršena je prethodna zaštita tretiranog prostornog obuhvata, kao osobene ambijentalne cjeline iz osmanskog perioda; provedena je pravna zaštita, prije više od dvadeset godina, za područje NADMLINA.

I pored utvrđenih mjera zaštite naslijeđenih vrijednosti urbane i graditeljske kulture kroz plansku dokumentaciju, te pravno provedene zaštite, kontinuirano su prisutne devastacije putem kojih zauvijek nestaju vrijedni arhitektonski objekti, urbani ansambli, te vegetacija koja je karakterisala Sarajevo vrtnim gradom.

Granice Regulacionog plana određene su :

 • sa sjevera ulicom Safet-bega Bašagića i područjem Vinograd, uključujući jedan njegov dio u obuhvat
 • sa zapada također ulicom Safet-bega Bašagića
 • južnu granicu obuhvata predstavlja granica Regulacionog plana Baščaršije, te ulica Bentbaša
 • jugoistočnu granicu čine ulice Ploče i Strošići
 • istočnu granicu predstavlja groblje Hendek i područje Vinograd

U ovom obuhvatu našle su se sljedeće ulice:

 • Bentbaša
 • Evlije Ćelebije
 • Mustaj-pašin Mejdan
 • Miščina
 • Nadmlini
 • Saburina
 • Halilbašića
 • Hadžikajmakova
 • Jekovac
 • Prijepoljčeva
 • Kovači
 • Jagodića
 • Ploče
 • Požegina
 • Patke
 • Kiseljačka
 • Safet-bega Bašagića
 • Sumbul česma
 • Kasim ef. Dobraće
 • Srebrenička
 • Potok
 • Nova Mahala
 • Piruša Hadžišabanovića
 • Abdesthana
 • Kreštalica
 • Očaktanum
 • Fojnička
 • Džinina
 • Žepa
 • Hasana Kaimije
 • Bakije Sokak
 • Mejlijina
 • Strošići
 • Arapova
 • Grličića
Realizacija: 2011. god
Koordinator/voditelj Z. Uzunović, dipl.ing.arh. /stručni saradnik Zavoda
2023-02-14T10:05:51+00:0022/12/2006|Separati zaštite|