Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Radovi sanacije Lučevica džamije u Sarajevu (sanacija krovišta, stropne konstrukcije, trijema i vanjskih sofa)

Džamija Kose Sinan nalazi se na kraju ulice Očaktanum, pri samom izlazu u ulicu Mula Mustafe Bašeskije, u kraju poznatom pod imenom Lučevica. Pretpostavlja se da je nastala prije 1560. god. Džamija, sa lijepom i visokom kamenom munarom, ima dimenzije 7,20 x 7,20 m.

Saradnici ovog Zavoda izvršili su uvid u stanje objekta džamije Lučevica i konstatovali oštećenja objekta. Krovni pokrivač objekta, crijep, oštećen je na više mjesta, a obzirom da ne postoji bilo kakva hidroizolacija dolazilo je do stalnog prokišnjavanja i vlaženja konstrukcije. Usljed ratnih dejstava (krov je pogođen granatom na dva mjesta), a i zbog starosti, dotrajalosti i zamora materijala oštećena je krovna konstrukcija. Stoga je bilo potrebno izraditi detaljan snimak postojećeg stanja, te izraditi Projekat rekonstrukcije krova i stropne konstrukcije.

U toku 2000.g. urađeno je sljedeće:

  • Izvršeno je arhitektonsko snimanje objekta i urađen snimak postojećeg stanja objekta (tlocrti, presjeci i fasade); kompletirana fotodokumentacija objekta u postojećem stanju;
  • Dijagnosticirani su problemi i određen plan potrebnih radova sanacije, konzervacije i restauracije na objektu;
  • Pristupilo se izradi potrebne tehničke dokumentacije: konstruktivno-statičkog rješenja (vezano za sanaciju krova, šišeta i trijema). Urađen predmjer radova i statičko rješenje;
  • Izrađen Izvedbeni projekat sanacije krovišta, stropne konstrukcije i trijema;
  • Izvedeni radovi sanacije krovišta, stropne konstrukcije i trijema;
  • Izvedeni radovi sanacije poda, podne podkonstrukcije, termičke i hidroizolacije.
Projektant/voditelj projekta:: Emir Softić, dipl. ing.arh. /stručni saradnik Zavoda
Realizacija projekta: 1999/2000. god.
Izvođač: “DEDO-REZ” d.o.o. Zenica
Finansiranje: Općina Stari Grad
2006-12-22T08:00:43+00:0022/12/2006|Sakralni objekti|