Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Pravna zaštita / Pravni dokumenti

Pravna zaštita / Pravni dokumenti2023-09-27T08:28:23+00:00


Zakon o zaštiti kulturne baštine

Zakon o zaštiti i korištenju kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa

Službene novine Kantona Sarajevo 2/00

Službeni list SRBiH 20/85

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti kulturne baštine Službene novine Kantona Sarajevo 37/08
Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža “Bijambare” Službene novine Kantona Sarajevo 6/10

Zakon o proglašenju Spomenika prirode “Vrelo  Bosne”
Zakon o proglašenju spomenika prirode “Vrelo Bosne”
Plan upravljanja Spomenikom prirode “Vrelo Bosne”
Zakon o zaštiti prirode

Službene novine Kantona Sarajevo 16/06
Službene novine Kantona Sarajevo 6/10
Službene novine Kantona Sarajevo 42/20
Službene novine FBiH 66/13

Zakon o proglašenju šireg područja vodopada „Skakavac“
Plan upravljanja Spomenikom prirode “Skakavac
Službene novine Kantona Sarajevo 11/10
Službene novine Kantona Sarajevoj 18/11
Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža „Trebević“
Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem “Trebević”
Službene novine Kantona Sarajevo 15/14
Službene novine Kantona Sarajevo 23/17
Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža „Bentbaša“
Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem “Bentbaša”
Službene novine Kantona Sarajevo 31/17
Službene novine Kantona Sarajevo 31/20
Zakon o arhivskoj djelatnosti Kantona Sarajevo
Zakon o arhivskoj građi FBiH
Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH
Zakon o trezoru u Federaciji BiH
Zakon o bibliotečkoj djelatnosti Kantona Sarajevo
Zakon o bibliotečkoj djelatnosti RBiH i
Zakon o bibliotečkoj djelatnosti FBiH
Službene novine Kantona Sarajevo 50/16
Službene novine FBiH 45/02
Službene novine FBiH 15/21
Službene novine FBiH 26/16
Službene novine Kantona Sarajevo 4/99
Službene novine RBiH 37/95
Službene novine FBiH 28/03
Zakon o šumama Kantona Sarajevo Službene novine Kantona Sarajevo 5/13
Zakon o vodama Kantona Sarajevo Službene novine Kantona Sarajevo 18/10
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama Kantona Sarajevo Službene novine Kantona Sarajevo 43/16
Zakon o muzejskoj djelatnosti Službene novine Kantona Sarajevo 13/17
Zakon o radu
Zakon o slobodi pristupa informacijama
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima
Službene novine FBiH  26/16,89/18
Službene novine FBiH 32/01,48/11
Službene glasnik BiH 7/02
Zakon o prostornom uređenju Službene novine Kantona Sarajevo 24/17
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o prostornom uređenju Službene novine Kantona Sarajevo 1/18
Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo Službene novine Kantona Sarajevo 20/04
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području KS Službene novine Kantona Sarajevo 26/12
Ispravka Zakona o privremenom korišćenju javnih površina na području KS Službene novine Kantona Sarajevo 32/12
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području KS Službene novine Kantona Sarajevo 24/15
Zakon o Fondu za zaštitu okoliša KS
Zakon o zaštiti okoliša
Službene novine Kantona Sarajevo 41/08
Službene novine Federacije BiH 66/13
Zakon o upravljanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama

Zakon o elektronskom dokumentu i Zakon o elektronskom potpisu

Službene novine Kantona Sarajevo 19/17
Službeni glasnik BiH 91/06; Federacije BiH 55/13
Kolektivni ugovor za djelatnost kulture u KS
Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele

Zakon o budžetima u Federaciji BiH

Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu

Zakon o ustanovama

Službene novine Kantona Sarajevo 52/19

Službene novine Kantona Sarajevo 51/16

Službene novine FBiH 102/13

Službene novine Kantona Sarajevo 5/21
Službeni list R BiH br. 6/92, 8/93 i 13/94

Zakon o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH Službene novine FBiH 2/02, 8/02, 6/04, 51/07
Opći okvirni sporazum za mir u BiH

Crvena lista faune FBiH  –  Crvena lista flore FBiH  –  Crvena lista gljiva FBiH 
Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. maja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore
Konvencija o biološkoj raznolikosti   –   Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine