Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Pregled propisa iz oblasti zaštite baštine

Pregled propisa iz oblasti zaštite baštine2018-12-01T18:06:59+00:00

Pregled propisa iz oblasti zaštite baštine

 • Zakon o zaštiti kulturne baštine („Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 2/00, 37/08)
 • Zakon o zaštiti i korištenju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa („Sl. list SR BiH”, br. 20/85 i 12/87)
 • Pravilnik o bližim kriterijima za kategorizaciju dobara kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, kao i o postupku za kategorizaciju („Sl. list SR BiH”, br.29/86)
 • Uputstvo o sadržaju i načinu vođenja registra zaštićenih dobara baštine I, II i III kategorije i dobara baštine pod prethodnom zaštitom („Sl. novine Kantona Sarajevo”, br.9/02)
 • Pravilnik o kriterijima za kategorizaciju dobra baštine („Sl. novine Kantona Sarajevo”, br.9/02)
 • Pravilnik o obrascu za evidenciju podataka o potencijalnim dobrima kulturne baštine („Sl novine Kantona Sarajevo”, br.9/02)
 • Pravilnik o tehničkim i kadrovskim uslovima za vršenje arheoloških istraživanja („Sl. novine Kantona Sarajevo”, br.9/02)
 • Pravilnik o nagrađivanju nalazača dobra baštine („Sl. novine Kantona Sarajevo”, br.14/02).
 • Zakon o prostornom uređenju („Sl. novine Kantona Sarajevo”, br.7/05)
 • Zakon o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH („Sl. novine F BiH” br.2/02, 8/02, 6/04, 51/07)
 • Odluka i kriteriji za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom („Sl. glasnik BiH“, br:33/02, 15/03)
 • Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH („Sl. novine F BiH”, br.2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10,45/10)
 • Uredba o obavljanju prethodnih radova istražnog karaktera na nacionalnim spomenicima („Sl. novine FBiH”, br.36/08)
 • Uredbu o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju („Sl. novine FBiH”, br.48/09 i 75/09)
 • Uredba o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono tehničke dokumentacije („Sl. novine FBiH”, br.33/10)
 • Uredba o uvjetima i načinu prezentacije nacionalnih spomenika („Sl. novine FBiH”, br.27/12)
 • Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih obrta („Sl. novine FBiH”, br:66/09,38/10, 16/12)
 • Zakon o zaštiti okoliša („Sl. novine FBiH”, br.33/03, 38/09)
 • Zakon o zaštiti prirode („Sl. novine FBiH”, br.33/03)
 • Zakon o zaštiti zraka („Sl. novine FBiH”, br.33/03, 4/10)
 • Zakon o vodama („Sl. novine F BiH”, br.70/06)
 • Zakon o vodama Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo”, br.16/00)
 • Odluka o korištenju, održavanju i čuvanju uređenih korita i obala vodotoka na području grada Sarajeva („Sl. novine Kantona Sarajevo” br.2/07)
 • Uredba o šumama („Sl. novine F BiH”, br:83/09, 26/10, 38/10, 60/11)
 • Zakon o šumama („Sl. novine Kantona Sarajevo”, br.4/99)
 • Zakon o bibliotečkoj djelatnosti („Sl. novine F BiH”, br.37/95, 28/03)
 • Zakon o bibliotečkoj djelatnosti („Sl. novine Kantona Sarajevo”, br.4/99)
 • Pravilnik o tehničko-zaštitnim i drugim uslovima i mjerama za čuvanje, održavanje i korištenje bibliotečke građe („Sl. novine F BiH”, br.26/00)
 • Pravilnik o tehničko-zaštitnim i drugim uslovima i mjerama za čuvanje, održavanje i korištenje bibliotečke građe („Sl. novine Kantona Sarajevo”, br.17/99)
 • Zakon o muzejskoj djelatnosti („Sl. novine Kantona Sarajevo”, br.2/00)
 • Uputstvo o izdavanju dozvola za izvoz i uvoz umjetničkih  djela i antikviteta („Sl. glasnik BiH”, br.41/02)
 • Odluku o utvrđivanju Igmana, Bjelašnice, Treskavice i kanjona Rakitnice područjem posebnih obilježja od značaja za FBiH („Sl. novine FBiH”, br.8/05 i 66/08)
 • Zakon o proglašenju šireg područja vodopada „Skakavac” spomenikom prirode („Sl. novine Kantona Sarajevo”, br.11/10)
 • Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža „Bijambare” („Sl. novine Kantona Sarajevo”, br.6/10)
 • Zakon o proglašenju spomenika prirode „Vrelo Bosne” („Sl. novine Kantona Sarajevo”, br.6/10)