Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju prava osnivaca JU Kantonalni zavod za zastitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeda Sarajevo