Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Stari grad Dubrovnik / sanacija, konzervacija i revitalizacija

Nekropola stećaka i grad Dubrovnik u selu Kopošići kod Ilijaša tvore složenu kulturno – historijsku vezu, funkcionalno-prostornu cjelinu o kojoj svedoče brojni arhivski izvori i podaci iz stručne literature, koji svjedoče o kontinuiranom razvoju lokaliteta. Grad se razvijao od perioda ranog srednjeg vijeka kada Dubrovčani dolaze na poziv Kulina bana i grade utvrđeno naselje, preko perioda kasnog srednjeg vijeka kada grad poprima svoje sadašnje granice u doba stolovanja bosanskog kneza Batića, pa do dolaska Osmanlija koji narednih 250 godina proširuju kompleks grada obogaćujući ga nizom pomoćnih objekata stambenog tipa, kaldrmisanih puteva, zgradom suda, mezarjem itd.

Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo pokrenuo je inicijativu za  realizaciju projekta  zaštite srednjovjekovnog grada Dubrovnik i nekropole stećaka u selu Kopošići kod Ilijaša. Motiv za izradu projekta zaštite srednjovjekovnog grada Dubrovnik i nekropole stećaka kneza Batića proizilazi iz činjenice da zona u kojoj se rasprostiru ovi lokaliteti predstavlja značajan potencijal u kontekstu turističke ponude, odnosno općeg razvoja lokalne i šire zajednice.

U prvoj fazi se vrši sistematsko ispitivanje lokaliteta, utvrđivanje stepena očuvanosti struktura i cjelina, priprema grafičke i fotodokumentacije za izradu nacrta sa detaljnim prikazom fasade, presjeka zidova, profila terena i ažurnog geodetskog snimka koji će služiti za izradu projektne dokumentacije. Druga faza podrazumijeva uspješnu implementaciju – izvođenje konzervatorskih radova i aktivnosti sanacije zidova grada Dubrovnika, te revitalizaciju kompleksa srednjovjekovnog grada i nekropole u njegovoj blizini.

2018-12-19T16:41:29+00:0014/06/2018|Fortifikacijske cjeline i vojna arhitektura|