Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Zakoni

Zakoni2019-06-21T08:58:25+00:00

Zakoni – zaštita dobara baštine

Zakon o zaštiti kulturne baštine Službene novine Kantona Sarajevo 2/00
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti kulturne baštine Službene novine Kantona Sarajevo 37/08
Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža “Bijambare” Službene novine Kantona Sarajevo 6/10
Zakon o proglašenju spomenika prirode „Vrelo Bosne“ Službene novine Kantona Sarajevo 6/10
Zakon o proglašenju šireg područja vodopada „Skakavac“ Službene novine Kantona Sarajevo 11/10
Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža „Trebević“ Službene novine Kantona Sarajevo 15/14
Zakon o proglašenju Zaštićenog pejsaža „Bentbaša“ Službene novine Kantona Sarajevo 31/17
Zakon o bibliotečkoj djelatnosti Službene novine Kantona Sarajevo 4/99
Zakon o šumama Službene novine Kantona Sarajevo 5/13
Zakon o vodama Kantona Sarajevo Službene novine Kantona Sarajevo 18/10
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama Kantona Sarajevo Službene novine Kantona Sarajevo 43/16
Zakon o muzejskoj djelatnosti Službene novine Kantona Sarajevo 13/17
Zakon o arhivskoj djelatnosti Službene novine Kantona Sarajevo 50/16
Zakon o prostornom uređenju Službene novine Kantona Sarajevo 24/17
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o prostornom uređenju Službene novine Kantona Sarajevo 1/18
Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona S. Službene novine Kantona Sarajevo 20/04
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o privremenom korištenju javnih površina na područj Kantona Sarajevo Službene novine Kantona Sarajevo 26/12
Ispravka Zakona o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo Službene novine Kantona Sarajevo 32/12
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo Službene novine Kantona Sarajevo 24/15
Zakon o Fondu za zaštitu okoliša K.S. Službene novine Kantona Sarajevo 41/08
Zakon o upravljanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama Službene novine Kantona Sarajevo 19/17
Pravila JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo
Zakon o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH Službene novine FBiH” br.2/02

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH Službene novine FBiH” br.8/02