Tel: +387 33 475 033|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Idejni projekat revitalizacije stare Električne centrale – konverzija u tehnički muzej

Električna centrala je u periodu do 1992. godine doživjela niz intervencija, koje su narušile njen integritet. Jedini dio objekta koji nije pretrpio strukturne izmjene je prostor strojarnice, dok su ostali dijelovi prostora nadograđivani, pregrađivani ili porušeni. U posljednjem ratu objekat je oštećen ratnim razaranjima i od tada traje njegovo postepeno propadanje.

U traganju za funkcijom, koja će ostvariti suštinsku integraciju ovog objekta u strukturu grada, nameće se ideja tehničkog muzeja. Na ovaj način Električna centrala neće biti samo okvir u koji se određena funkcija smješta, već i sastavni dio muzejske postavke, samim tim što pretpostavljamo da se ispod objekta nalazi očuvana infrastruktura koja se koristila za rad Električne centrale. Projektom se predviđa rekonstrukcija i restauracija objekta, a tamo gdje nije poznato kako je objekat izgledao, koristi se metod kontrasta tj. primjenjuje se savremeno oblikovanje. Transformacijom objekta Električne centrale dio naše zapostavljene historije, posebno segmenta koji svjedoči o razvoju industrijskih objekata, prezentirali bi na adekvatan način i sačuvali za budućnost.
Autor Projekta S. Karačević, dipl.ing.arh. stručni saradnik Zavoda, 2009. god.

Objekat električne centrale izgradila je njemačka firma “Siemens und Halske”, 1895.godine, 13 godina nakon izgradnje prve električne centrale u New Yorku. Uvođenjem električne energije u svakodnevnicu grada (elektrifikacija kuća, vanjska rasvjeta, tramvaj na električni pogon i sl.), Sarajevo je vrlo rano ušlo u krug gradova koji su pratili tekovine industrijske revolucije i napretka. Iako se osnovna vrijednost objekta prepoznaje kroz aspekte historijsko-kulturno-tehničkog razvoja, objekat posjeduje i određenu arhitektonsku vrijednost, naročito ako ga poredimo sa ostalim objektima industrijskog naslijeđa u Sarajevu. Objekat se sastoji od proizvodnog pogona – strojarnice i kotlovnice, te upravnog dijela. Prepoznatljiv je izrazito horizontalni karakter objekta, proistekao iz same funkcije, sa visinski i arhitektonski naglašenim dimnjakom i poslovnim dijelom objekta.

2018-12-21T21:53:21+00:0025/07/2011|Projekti, elaborati, studije|