Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Elaborat reklame historijskog jezgra grada

2019-06-24T07:09:44+00:0016/04/2019|Aktuelnosti, Projekti, elaborati, studije|

U Kantonalnom zavodu početkom aprila završen je Elaborat reklame historijskog jezgra grada. Sa aspekta naslijeđa posebnu vrijednost Sarajeva predstavlja njegovo historijsko jezgro zbog čega Elaborat reklame historijskog jezgra tretira upravo ovaj prostor polazeći od principa savremene zaštite spomenika. Problematika zaštite urbanih cjelina danas je aktuelan problem u svim Europskim zemljama. U ovom tekstu je problematika iznesena na osnovu [...]

Elaborat valorizacije, revitalizacije i konzervacije lokaliteta Luke

2019-04-17T12:26:53+00:0030/01/2019|Aktuelnosti, Projekti, elaborati, studije|

Elaborat valorizacije, revitalizacije i konzervacije lokaliteta Luka, primarno sagledava postojeće stanje kulturnih dobara medijevalnog, osmanskog i ruralnog, graditeljskog naslijeđa prve polovine XX stoljeća, kao osnovu za njihovo trajno očuvanje i adekvatnu prezentaciju. Imajući u vidu da je riječ o kulturnim dobrima koja se prostiru kroz sve tri zaštićene zone Spomenika prirode „Skakavac“, čime se dugoročno gledano dokida izoliranost [...]

Završen elaborat o uklanjanju grafita sa fasada u historijskoj jezgri Sarajeva

2019-04-17T12:33:01+00:0004/09/2018|Aktuelnosti, Projekti, elaborati, studije|

U Kantonalnom zavodu tokom mjeseca jula završen je Elaborat kojim je utvrđeno postojeće stanje i brojnost objekata na kojima se grafiti nalaze, vrste grafita, te stepen očuvanosti odnosno fizičkog stanja fasada sa grafitima. Prezentirana je tehnologija njihovog uklanjanja, te plan intervencija i mjere antigrafitne zaštite. Definistane su smjernice za izradu projekata uklanjanja grafita i evidentirani objekati koji su [...]

Elaborat o stanju nišana na Starom groblju Kovači

2018-12-21T21:40:36+00:0019/06/2018|Projekti, elaborati, studije|

Staro groblje Kovači je jedno od najstarijih sarajevskih muslimanskih grobalja, čiji nastanak datiramo u XV stoljeće, iako se prvi pisani tragovi o njemu javljaju 1515/16 godine. Locirano je u nekadašnjoj mahali Mekabir, što u prevodu znači mahala-groblje. Na ovom groblju ukopani su istaknuti predstavnici sarajevskih porodica; za ovo groblje veže se niz predaja, važnih u našoj kulturi sjećanja. [...]

Prostorni plan područja posebnih obilježja “Zaštićeni pejzaž Trebević” / Elaborat zaštite kulturno-historijskog naslijeđa

2018-12-21T21:43:22+00:0027/09/2017|Projekti, elaborati, studije|

Primjenjena metodologija u izradi Elaborata se bazira na stručnom planersko-projektnom pristupu i istraživačkom i analitičkom radu na osnovu kojeg su se definirale smjernice za zaštitu i korištenje kulturnih dobara unutar planskog dokumenta, ali i postavile osnove za dalja istraživanja i formiranje baštinskih proizvoda. Po prvi put je primjenjen interpretacijski pristup, te je Elaborat je ponudio i [...]

Projekat „Revitalizacija postojećih zelenih površina centralnog gradskog jezgra sa prijedlogom uspostave novih / usklađivanje sa aktuelnom provedbenom planskom dokumentacijom”

2018-12-21T21:45:19+00:0018/07/2017|Projekti, elaborati, studije|

Jedan od bitnih  ciljeva projekta je iznalaženje mogućnosti i lokacija za uspostavu novih zelenih površina, što se može ostvariti na više lokacija. Na taj način bi se unutar gradske gužve stvorile nove zelene oaze. Uspostava tih zelenih fragmenata ima za cilj podizanje urbanog zelenila na uobičajene evropske standarde. S tim u vezi treba naglasiti da je u Akcionom planu [...]

Stručno obrazloženje za proglašenje Zaštićenog pejsaža “Bentbaša” / elaborat

2018-12-02T16:55:36+00:0014/07/2017|Projekti, elaborati, studije|

Stručno obrazloženje za proglašenje Zaštićenog pejsaža "Bentbaša" / elaborat Kroz elaborat Stručno obrazloženje za proglašenje Zaštićenog pejsaža "Bentbaša" utvrđeno je da područje "Bentbaše" predstavlja izuzetno vrijedno dobro prirodne baštine. Radi se o području koje karakteriše polimorfnost odnosno pojava iznimnog bogatstva reljefnih oblika na koji su utjecali; neotektonski procesi, heterogeni litološki sastav, morfološke osobine, specifičan geografski položaj područja i djelovanje aktivnih spoljnih egzogeomorfoloških [...]

Glavni projekat pejzažne arhitekture – Arheološki park “Kalin hadži Alijine džamije”

2018-12-21T21:47:05+00:0024/07/2015|Projekti, elaborati, studije|

Vakif Kalin hadži Alija je sagradio, 1535. godine, džamiju i mekteb na prostoru gdje je nekada bila mala livada (turski čajirdžik), pa je otuda i mahala Kalin hadži Alijine džamije poznata kao Čajirdžik mahala. Džamija je bila osrednje veličine, sa kamenom munarom i krovom  od šindre  i ćeramide. Enterijer je bio od drveta. Harem džamije je ograđen zidom od [...]

Vekil Harčova – Hadžijska džamija u Sarajevu / projekat sanacije krova

2018-12-21T21:48:56+00:0023/07/2015|Projekti, elaborati, studije|

Projektom sanacije i tekućeg održavanja krova Vekil Harčove – Hadžijske džamije, koji je urađen u ovom zavodu krajem 2014. godine, predviđena je sanacija – tekuće održavanje krova džamije s posebnim akacentom na vraćanje oblika krova i pokrova na izgled kakav je bio prije pomenute intervencije iz 1938. godine. Vizuelnim pregledom krovne konstrukcije utvrđeno je oštećenje pojedinih elemenata koje [...]

Elaborat zaštite za srednjovjekovni grad Gradac sa ostacima crkve i nekropolom stećaka, Hadžići

2018-12-21T21:50:38+00:0026/06/2012|Projekti, elaborati, studije|

Za odbranu užeg prostora gornjeg toka rijeke Bosne s pritokama, formiran je u XIV i prvoj polovini XV stoljeća, uz glavne komunikacijske pravce koji su pratili glavne riječne tokove, odbrambeni sistem utvrđenja. U sklopu ovog sistema manjih utvrda i gradskih kompleksa uz sliv Bosne, kojem pripadaju i Dubrovnik, Pavlovac, Gradina na Palama, Stari grad u Bulozima, Teferić i Tuhelj [...]