Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Datum objave 09.06.2021 godine

JAVNA USTANOVA „KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO – HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA,  SARAJEVO“

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o ustanovama (“Službeni list RBiH”, br. 6/92, 8/93 i 13/94), člana 7. stav 1. i člana 8. stav 1. i 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/03, 34/03 i 65/13), člana 40. stav 1., 41. i 42. Pravila Javne  ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo“, (broj: 02-05-6482-19/13 od 21.03.2013.g., 02-0525821-10/15 od 01.10.2015.g. i 02-05-10908-14/17 od 16.03.2017.g.) i Odluke v.d. Upravnog odbora Javne ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo“ (broj: 04-02–23/21 od 29.04.2021. g.) raspisuje

K O N K U R S

za imenovanje direktora Javne ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo“

      I – NAZIV POZICIJE I BROJ IZVRŠILACA

Direktor  Javne ustanove / Broj izvršilaca jedan  (1)

II – OPIS POZICIJE

Opis pozicije direktora Javne ustanove

 • organizuje i rukovodi radom
 • zastuplja i predstavlja ustanovu prema trećim licima
 • odgovoran je za zakonitost rada
 • predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi koje je osnovan
 • predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja
 • izvršava odluke Upravnog odbora
 • odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa
 • odlučuje o korištenju sredstava u iznosu do 5.000,00KM (slovima: pethiljada KM)
 • podnosi Upravnom odboru Izvještaj o finansijskom poslovanju
 • naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana
 • odgovoran je Upravnom odboru za rezultate rade i finansijsko poslovanje
 • vrši i druge poslove i ima i druge dužnosti i prava utvrđena opštim aktima ustanove u skladu sa zakonom i pravilima

KONKURS ZAVOD final

2021-06-09T07:21:29+00:0009/06/2021|Aktuelnosti|