Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16 i 89/18), člana 3 stav (1) , 6 i 7 Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, Grada ili Općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači Kanton, Grad ili Općina, te u privrednim društvima u kojima Kanton, Grad ili Općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Sl.novine Kantona Sarajevo“, broj: 9/19 i 21/19), člana 15. stav (1) Kolektivnog ugovora za djelatnost kulture u Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 52/19 i 5/20), člana 48 Pravila Javne ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo“, (broj: 02-05-6482-19/13 od 21.03.2013.g., 02-0525821-10/15 od 01.10.2015.g. i 02-05-10908-14/17 od 16.03.2017.g.), čl. 11 i 12 Pravilnika o radu Javne ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo“, (broj: 01-755/20 od 26.8.2020. godine), Odluke Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo“ broj: 12-30-5850/21 od 3.3.2021.godine i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno- historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo“ o raspisivanju javnog konkursa, broj: 04-02-21/21 od 29.4.2021. godine) objavljuje se:

Javni konkurs
za popunu upražnjenog radnog mjesta
na određeno vrijeme

I. Naziv, sjedište i web adresa ustanove:

Javna ustanova „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo“, Ul. Josipa Štadlera br. 32, heritsa@spomenici-sa.ba, web: www.spomenici-sa.ba.

II. Naziv radnih mjesta:

1. Stručni saradnik za zaštitu prirodne integralne baštine – 1 (jedan) izvršilac (u daljem tekstu: pozicija broj 1)

2. Stručni saradnik za informaciono-dokumentacionu građu – 1 (jedan) izvršilac (u daljem tekstu: pozicija broj 2)

III. Uslovi za obavljanje posla:

1. Pozicija broj 1.

a) VSS (VII stepen stručne spreme) ili završen prvi, drugi ili treći ciklus bolonjskog sistema studiranja, ostvarenih najmanje 180 ili 240 ECTS bodova, na Prirodno-matematičkom fakultetu – odsjek za biologiju, Šumarskom fakultetu – odsjek za šumarstvo, Tehnološkom fakultetu – odsjek za zaštitu životne okoline, stečena akademska titula odnosno stručno zvanje Bakalaureat/Bachelor za određenu stručnu oblast, magistar za određenu stručnu oblast ili doktor nauka.

b) da ima najmanje 1 (jednu) godinu radnog staža nakon sticanja fakultetske diplome iz oblasti zaštite prirodne baštine.

c) poznavanje osnovnih računarskih aplikacija (standardni paket MS Office), što se dokazuje verificiranim dokumentom (diplomom ili drugim validnim dokazom).

2. Pozicija broj 2.

a) VSS (VII stepen stručne spreme) ili završen prvi, drugi ili treći ciklus bolonjskog sistema studiranja sa ostvarenih najmanje 180 ili 240 ECTS bodova, na Filozofskom fakultetu – odsjek za historiju, stečena akademska titula (prof. historije) odnosno stručno zvanje Bakalaureat/Bachelor za određenu stručnu oblast, magistar za određenu stručnu oblast ili doktor nauka ili doktor umjetnosti

b) da ima najmanje 1 (jednu) godinu radnog staža u struci nakon sticanja fakultetske diplome i iskustvo na sličnim poslovima zaštite kulturno-historijske i prirodne baštine.

c) poznavanje osnovnih računarskih aplikacija (standardni paket MS Office), što se dokazuje verificiranim dokumentom (diplomom ili drugim validnim dokazom).

2021-06-09T07:18:28+00:0018/05/2021|Aktuelnosti|