Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

U toku je izrada Prostornog plana područja posebnog obilježja Zaštićeni pejzaž “Trebević” za koji je Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa izradio Elaborat zaštite kulturno-historijskog naslijeđa.

Primjenjena metodologija se bazira na stručnom planersko-projektnom pristupu i istraživačkom i analitičkom radu na osnovu kojeg su se definirale smjernice za zaštitu i korištenje kulturnih dobara unutar planskog dokumenta, ali i postavile osnove za dalja istraživanja i formiranje baštinskih proizvoda. Po prvi put je primjenjen interpretacijski pristup, te je Elaborat je ponudio i smjernice za interpretaciju baštine u kontekstu prostora, odnosno definiranje osnovnih tema i bitnih informacija o  Zaštićenom pejzažu “Trebević”, koje se kroz interpretacijsku infrastrukturu, na didaktički i interaktivan način, trebaju prezentirati. Na ovaj način će se, pored revitalizacije konkretnih objekata naslijeđa, omogućiti bolja iskorištenost baštinskih vrijednosti prostora i formiranje kompletnog baštinskog proizvoda, te na savremen način obogatiti sadržaj i iskustvo posjetilaca tako što će im omogućiti da otkriju, istraže, posmatraju, analiziraju, osjete, dožive, razumiju i cijene ovu planinu. Ovaj pristup podiže svjesnost o vrijednostima naslijeđa, stvara uslove za održivo dugoročno očuvanje, ali i mijenja percepciju baštine kao restriktivne komponente prostornog planiranja.

2018-12-01T19:24:04+00:0027/09/2017|Aktuelnosti|