Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Prva faza radova na obnovi Saburine kuće – okončana

Polovinom oktobra mjeseca 2013. godine završeni su radovi I faze sanacije, restauracije i rekonstrukcije Saburine kuće. Radove je finansirala Općina Stari Grad, koja je i vlasnik objekta.

Saburina kuća nalazi se na sjeveroistočnoj padini grada, u naselju Kovači, u istoimenoj ulici. Objekat je građen namjenski, u prvoj polovini XVIII stoljeća, kao porodična kuća porodice Sabura, stare sarajevske esnafske i trgovačke porodice kazandžija i trgovaca kazandžijskom robom. Porodica Sabura potpuno je izumrla koncem 19. stoljeća. Ženidbenim putem kuća je, 1914. godine, pripala porodici Žiga. Kompleks su sačinjavali ženski i muški dio kuće; svaki dio je imao po dvije avlije. Ženski dio kuće propao je potpuno iza 1918. godine; njegov trag je još samo vidljiv iz katastarskog plana sačinjenog u austrougarskom periodu. Koncem 19. stoljeća veći dio rezbarenog enterijera iz ove kuće (šišeta, vrata, musandere…) prenesen je u Zemaljski muzej/ Etnografsko odjeljenje. Muški dio kuće sačuvao se sve do danas. Kuća je bila opasana visokim avlijskim zidom, koji je kasnije porušen. Pored velike sobe u prizemlju i na spratu je sačuvana jedna veća soba, zatim mutvak i kahve-odžak. Tu je kamarija i divanhana. U velikoj sobi na spratu – čardaku, posebno se ističe strop i drvenina oko prozora.

Na objektu Saburine kuće, u dužem vremenskom periodu, nisu vršeni značajniji radovi na sanaciji i rekonstrukciji, osim radova tekućeg održavanja. Tokom 2002. godine u Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo urađen je Projekat sanacije i rekonstrukcije krova i krovne konstrukcije. Prema ovom projektu, a pod nadzorom službe zaštite, izvršeni su planirani radovi.
Obzirom na loše stanje u kojem se Saburina kuća nalazila, 2005. godine ponovno se pristupilo radovima na obnovi objekta, ovaj put sanirani su i restaurirani samo pojedinih dotrajalih dijelova objekta. Prilikom radova na objektu, gdje god je to bilo moguće, zadržani su postojeći elementi stropne i podne konstrukcije, kao i elementi kamarije, stubišta, divanhana i zidova objekta.

Tokom 2012. izrađen je Program obnove, kojim Saburina kuća mijenja svoju prvobitnu namjenu, pretvara se u objekat sa polu-javnom funkcijom za potrebe Općine Stari Grad. Ovaj program, između ostalog, predviđa konzervaciju i restauraciju drvenih elemenata musandere i dekorativnih šišeta, restauraciju slikane dekoracije koja obuhvata i restauraciju originalnih slikarija uz prozore. U prizemlju i na spratu će biti obnovljene tradicionalne peći s lončićima, a podovi zamijenjeni novim; u sobi u prizemlju, u velikoj i maloj sobi na spratu i kamarijama, postavile bi se sećije po obodnim zidovima sa odgovarajućim garniturama stolova i malih stolica, tradicionalnog izgleda. U dvorištu će biti presložena postojeća kaldrma, betonski dvorišni zid se ruši i izvodi novi od pune opeke, po uzoru na tradicionalni. Kapija će biti izvedena uz upotrebu autentičnih detalja od kovanog željeza, a sadašnje betonske stepenice zamijeniće se kamenim.
Na osnovu ovog programa, u Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturo-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, urađen je detaljan i kompletan projekat rehabilitacije i revitalizacije, prema kojem su i izvedeni radovi.

2018-12-19T08:33:19+00:0021/10/2013|Aktuelnosti|