Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Separat zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa za Regulacioni plan „Logavina“

Izradom separata zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa obrađeno je kompletno područje obuhvata RP “Logavina”. U obuhvatu je anketirano 432 objekta i fotografski snimljeno 548 objekata.

Kroz anketne listove utvrđena je arhitektonska tipologija objekata, način izgradnje, period izgradnje i korišteni materijali. Utvrđeno je postojeće stanje u pogledu obima, vrste, kvaliteta i stepena očuvanosti graditeljskog naslijeđa, utvrđene su urbanističke karakteristike cjeline i uzroci devastacije graditeljskog naslijeđa.Kroz studijske priloge o arhitekturi data je valorizacija sakralnih, javnih, stambenih i rezidencijalnih, te stambeno-poslovnih objekata.Izvršena je valorizacija arhitekture (spomeničkih, ambijentalnih, dokumentarnih, urbanističkih i prirodnih vrijednosti) i urbanizma, dati su studijski prilozi o arhitekturi, urbanizmu i prirodnom naslijeđu, uz pojedinačne mjere zaštite. Kroz zoning plan nivoa arhitektonsko-urbanističkih intervencija, dat je prijedlog mjera zaštite i budućih intervencija u prostoru.

Više o Separatu

2018-12-20T18:05:59+00:0010/02/2012|Aktuelnosti|