Tel: +387 33 475 020|E-mail: heritsa@spomenici-sa.ba

Urgentna sanacija, pripremni radovi i radovi raščišćavanja kompleksa Bijele tabije u Sarajevu

Program sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije predviđa kompleksna i specijalizirana istraživanja na lokalitetu, vođena od strane stručnjaka različitih profila, te izradu i realizaciju projekata zasnovanih na rezultatima ovih istraživanja i naučnim postulatima restauracije i konzervacije.

Imajući u vidu historijsku slojevitost strukture (od srednjovjekovne utvrde do austrijske fortifikacije), prirodni specifikum (konfiguraciju terena, sastav tla, i sl), veličinu kompleksa i izuzetno loše stanje fizičke strukture, očekuje se da će rad na revitalizaciji Tabije, uključujući sve faze i angažman brojnog multidisciplinarnog tima, predstavljati izvanredno dugotrajan i složen proces, koji može potrajati godinama.

Međutim, kontinuiranim praćenjem stanja kompleksa ustanovljeno je da se ono, iz dana u dan, rapidno pogoršava. Stoga se, u cilju zaštite objekta od daljeg propadanja, te opće sigurnosti ljudi i lokaliteta u cijelosti, pristupilo izradi Projekta urgentne sanacije, pripremnih radova i radova raščišćavanja. Projektom se, naime, predviđa niz zahvata koji imaju za cilj konsolidaciju i stabilizaciju fizičke strukture, što je elementarni uvjet daljeg bavljenja stručnjaka na terenu, snimanja, istraživanja, iskopavanja, i sl.

Prva radna faza pri izradi Projekta urgentne sanacije, pripremnih radova i radova raščišćavanja bila je snimanje postojećeg stanja Kompleksa. Kombinacijom geodetskog snimanja, fotogrametrijskog snimanja terestričkom metodom i tehničkog – arhitektonskog snimanja građenih struktura, pripremljene su detaljne podloge. Potom se pristupilo izradi foto – dokumentacije: fotografirani su svi zidovi sa vanjske i unutarnje strane, te načinjene foto – montaže na kojim su prikazane sve fasadne plohe. Po završetku snimanja, započela je i izrada samog projekta.

Nakon identifikacije kritičnih zona i polja ugroženosti konstrukcije, izvršena je i grafička evidencija – njihovo ucrtavanje na pripremljenim podlogama. Analizirane su konstrukcije i primijenjeni materijali, što omogućava sticanje potpunog uvida u postojeće stanje fizičke strukture. U sklopu dijela projekta “Postojeće stanje”, istovremeno su pripremane i manje studije historijskog razvoja kompleksa, u onolikom obimu u kojem su one relevantne za ovu projektnu fazu. Naime, na osnovu dosadašnjih nalaza, terenskog rada i dokumentacione osnove, približno je ustanovljen izgled i dispozicija kompleksa osmanske tabije i, dosta tačno, austrijske fortifikacije. Naznačena su mjesta na kojim se pretpostavlja postojanje starijih, srednjovjekovnih zidova, te hronološki determiniran svaki objekat i prikazano stanje po najstarijoj sačuvanoj karti, iz 1879. g. Rezultati ovih analiza dati su na karti “Historijski pregled”.

Po kompletiranju dokumentacije o postojećem stanju, urađeni su tzv. planovi intervencija za svaki dio Kompleksa. Na nacrtima fasada prikazani su zahvati koje je potrebno realizirati da bi se uspostavila stabilnost fizičke strukture. Radi se, uglavnom, o pažljivoji demontaži nestabilnih i pokrenutih dijelova zidova, kao i postavljanju odgovarajućih konstrukcija za utezanje, razupiranje, podgrađivanje, isl. prema rješenju Konstruktera na Projektu. Nakon radova razgradnje, predviđa se i obrada kruna zidova i manjih površina vodonepropusnim malterima. Također, planirana je i sanacija natprozornika i klupica ljepilima za kamen i različitim injekcionim smjesama.

U okviru dijela projekta “Novoprojektovano stanje”, načinjen je i dinamički plan za izvođenje navedenih radova, što je grafički prikazano na Osnovi Kompleksa s planom intervencija.

O zaštitnim radovima na objektu više…

Voditelj projekta: Nermina Mujezinović, dipl.ing.arh. /stručni saradnik Zavoda
Projektanti: Nermina Mujezinović, dipl.ing.arh. /stručni saradnik Zavoda
Amira Radončić, dipl.ing.arh. /stručni saradnik Zavoda
Faza projekta: Glavni projekat
2018-12-21T21:57:24+00:0022/12/2006|Projekti, elaborati, studije|